11.6. Dynamické akce

Dynamické akce na lokální síti jsou implementací politiky přiměřeného využívání provozu sítě (Fair Use Policy, FUP). V zásadě se jedná o přenastavování hodnot kontroly síťového toku v závislosti na čase, tedy aktuální změny nastavení sítě.

Obrázek 11-11. Kalendář dynamických akcí

Dynamické akce lze definovat pro každou síť nebo podsíť, která k tomu má vytvořený speciální kalendář. Akce se přidávají standardním způsobem tlačítkem Přidat událost.. nebo kliknutím na číslo hodiny. Důležité je u takové události správně nastavit její opakování.

Obrázek 11-12. Opakování dynamické akce

To, co ve skutečnosti odliší běžnou událost od dynamické změny nastavení sítě, je definování akce, kterou lze přidat ve výběrovém menu běžně používaném pro připomínky, jak je vidět na obrázku níže. Do pole Provést akci se pak vepíše seznam instrukcí, jak se má nastavení sítě modifikovat. Je také potřeba definovat nejen akci těsně po začátku nastaveného intervalu, která nastavení změní, ale také akci po skončení intervalu, která vrátí změněné hodnoty do původního stavu. Na obrázku je příklad takového nastavení. Následuje popis jednotlivých příkazu, které lze používat pro předpis dynamické akce.

Obrázek 11-13. Opakování dynamické akce

11.6.1. Instrukce pro příkazy dynamických akcí

Dynamické změny nastavení parametrů pro řízení provozu na síti se zapisují formou příkazů. Konkrétní parametry k příkazům se oddělují dvojtečkou. Následuje jejich popis:

Pomocí dynamické akce lze řídit i provoz na síti, pokud jde o množství přenesených dat za jednotku času, tedy podle smluvních podmínek pro konkrétního zákazníka (kvalita služeb, QoS). Taková akce se uvozuje příkazem modify qosfup:, za kterým následuje jméno sítě nebo podsítě, na kterou se akce vztahuje. Povinnými parametry pro tento typ akce jsou:

V okamžik, na který je nastaveno spuštění akce modify qosfup, se zkontroluje, zda je množství přenesených dat za dané období vyšší nebo nižší, než je nastavený limit. Pak se provádí stejné příkazy jako u akce typu modify network. Příkazy pro případ překročení limitu mají příponu over_ a pro případ nepřekročení mají příponu under_.

Obrázek 11-14. Příklad dynamické akce typu qosfup