13.7. Přihlašovací doména

Na serveru je možné přednastavit přihlašovací doménu, která se zobrazí za vstupním polem pro e-mailovou adresu v přihlašovacím okně a automaticky se doplní k zadaným adresám, která nemají doménu uvedenu. Stačí pak při přihlašování zadat pouze lokální část e-mailové adresy.

Obrázek 13-9. implicitní přihlašovací doména

13.7.1. Nastavení implicitní přihlašovací domény

Obrázek 13-10. Nastavení implicitní přihlašovací domény

Pokud se chcete přihlásit k jiné než přednastavené doméně, je nutné jako přihlašovací jméno zadat celou e-mailovou adresu, ne pouze její lokální část.

13.7.2. Nastavení mapování domén

Implicitní přihlašovací doménu lze dynamicky měnit podle URL, které uživatel zadá do prohlížeče a přes které přistupuje k přihlašovacímu oknu. K tomuto účelu slouží mapování domén.

Na obrázku výše jsou vidět tři mapované domény. Pokud chcete přidat novou, do prvního vstupního pole webové doména napíšete, co chcete mapovat, a do druhého pole přihlašovací doména napíšete, jak to chcete mapovat. Pokud pole přihlašovací doména zůstane prázdné, znamená to, že pro danou webovou doménu se žádná přihlašovací doména nepřednastavuje.

V případě více definovaných domén, probíhá mapování v uvedeném pořadí shora dolů, v případě, že není nalezena žádná shoda, použije se implicitní přihlašovací doména. Pořadí mapovacích pravidel lze měnit kliknutím na směrové šipky vpravo.

Výrazy v mapovacích pravidlech mohou být regulární výrazy v syntaxi jazyka Perl.

Příklad 13-1. Nastavení mapování domén

Jako webovou doménu máme zadán výraz ^mail.\(.*)$ a jako přihlašovací doménu výraz \1. Zadá-li uživatel jako URL do webového prohlížeče http://mail.manual.cz, srovná se toto URL s webovou doménou a jako přihlašovací doména se namapuje manual.cz.

Jako webovou doménu máme zadán výraz mail.nemapovat.cz, hodnota ve sloupci přihlašovací doména je prázdná. Zadá-li uživatel jako URL do webového prohlížeče adresu http://mail.nemapovat.cz, objeví se přihlašovací okno bez přednastavené přihlašovací domény.