Filtrování pošty

Filtrování pošty znamená automatické zpracování příchozích e-mailových zpráv. Funguje prostřednictvím uživatelem definovaných pravidel, která mohou příchozí poštu třídit, mazat, vracet nebo přeposílat. Zprávy filtruje poštovní server hned po přijetí na základě obsahu různých hlaviček, kterým se řidčeji říká také záhlaví.

Obrázek 7.9. Sekce filtrovací pravidla

Sekce filtrovací pravidla

Nové pravidlo sestává ze tří částí. V první, Nastavení pravidla, můžete pravidlo pojmenovat a zaškrtávacím políčkem aktivovat nebo deaktivovat. Pravidlo, které není aktivní, se na příchozí poštu neaplikuje, zůstává pouze uloženo pro případné pozdější použití.

Druhá část uvozená nadpisem Jestliže slouží k definování jedné nebo více podmínek, proti kterým se bude příchozí zpráva testovat. Pokud je podmínek více, je možné pomocí rozbalovacího menu Platí, že nastavit, zda mají být splněny všechny současně nebo stačí jedna nebo více z nich. Typ podmínky lze vybrat z menu Přidat test na. Tomu následně vyplníte klíčové hodnoty pomocí rozbalovacích menu a vyplňovacích polí. Pokud potřebujete testovat některou podmínku v negativním tvaru, klikněte na tlačítko Negovat. Podobně můžete danou podmínku z pravidla vyjmout tlačítkem Odstranit.

Následuje popis testů, které jsou k dispozici:

Obálkou dopisu v elektronické poště se rozumí odchozí a cílová adresa, která může být nepovinně uložena v hlavičkách Return-Path a Envelope-To. Obálka se mění při každé návštěvě poštovního serveru při putování e-mailové zprávy sítí.

Podrobný popis týkající se hlaviček MIME pro elektronickou poštu můžete nalézt v tomto návodu.

Poznámka

Při hledání řetězců v hlavičkách můžete ale nemusíte používat diakritiku a ani na velikosti písmen a mezery se nebere zřetel. Pokud potřebujete nalézt nějaký řetězec zcela přesně, tedy s ohledem na diakritiku a mezery, musíte jej zadat ve formátu quoted-printable. Přesnou podobu řetězce v tomto formátu můžete vykopírovat ze zdrojového kódu hlavičky e-mailu. Ten můžete zobrazit při prohlížení pošty z menu Zpráva volbou Zobrazit zdroj.

Třetí část uvozená nadpisem Proveď následující akce slouží k definování činností, které se s dopisem, splňujícím podmínky z druhé části, provedou. V rozbalovacím menu vpravo lze zvolit, zda se po provedení těchto činností předá dopis dalšímu pravidlu nebo se proces filtrování ukončí. Samotnou akci můžete vybrat v rozbalovacím menu a následně vyplnit její parametry podobně jako v podmínkové části. Na následujících dvou obrázcích jsou příklady nastavení filtrovacích pravidel.

Obrázek 7.10. Příklad filtrovacího pravidla

Příklad filtrovacího pravidla

K dispozici jsou tyto akce:

Hotová pravidla se uloží do seznamu ve formě věty v přirozeném jazyce, jak je vidět na obrázku výše. Nastavení pravidla můžete upravit dvojitým kliknutím kamkoliv do rámečku s jeho popisem. Pokud je pravidel v seznamu více, provádějí se v pořadí shora dolů. Měnit pořadí pravidel lze pomocí směrových šipek, které jsou pracovní liště nad seznamem pravidel. Vedle popisu pravidla je zaškrtávací políčko Aktivní, kterým můžete pravidlo aktivovat. Neaktivní pravidla zůstávají uložena, ale ignorují se při zpracovávání e-mailových zpráv.

Některá obecně prospěšná pravidla může administrátor nastavit jako globální, přednostní nebo doménová. V takovém případě se aplikují na veškerou příchozí poštu na server. Tato pravidla se mohou provádět jako prioritní před aplikací uživatelských pravidel, nebo po nich. Pokud příchozí zpráva projde všemi filtrovacími pravidly a v žádném z nich není její zpracování ukončeno, uloží se do složky Doručená pošta. Globální, přednostní a doménová pravidla, která nejsou aktivní, se uživatelům v InChange nezobrazují.

Filtrování pošty v klientovi Mozilla Thunderbird

Pro zvolený účet lze zobrazit a nastavit filtrovací pravidla dvěma způsoby. Buď skrze položku nabídky Nástroje/Třídící filtry zpráv.. nebo přes položku Spravovat filtry zpráv v rychlé nabídce napravo od seznamu poštovních složek, jak je vidět na obrázku níže.

Obrázek 7.11. Okno konfigurace filtrovacího pravidla

Okno konfigurace filtrovacího pravidla

Objeví se dialogové okno se seznamem nadefinovaných filtrovacích pravidel, která můžete upravovat, přidávat nová a pomocí zaškrtávacího pole Povoleno je aktivovat či deaktivovat – podobně jako ve WebISu. Jak vypadá nastavení konkrétního filtru, je vidět na obrázku níže. Pod názvem pravidla je pole, do kterého lze přidávat kritéria pro splnění pravidla. Přepínačem lze nastavit, zda musí být splněna všechna kritéria nebo jen libovolné z nich, aby se provedla požadovaná akce. Kritérium sestává ze tří částí:

  • název hlavičky – kromě přednastavených hlaviček lze přidávat i jiné, nestandardní nebo vlastní, například při filtrování nevyžádané pošty na našich serverech se testuje hlavička X-Spam-Status

  • podmínka pro výskyt řetězce nebo podřetězce – zatímco podmínka obsahuje hledá zadaný podřetězec v celém obsahu hlavičky, podmínka je testuje celý a přesný obsah hlavičky.

  • hledaný řetězec – například při filtrování nevyžádané pošty se v příslušné hlavičce hledá podřetězec Yes.

Pod seznamem kritérií lze pomocí zaškrtávacích polí nastavit akci, která se se zprávou provede. Pro jednu zprávu lze určit i několik akcí najednou.

Obrázek 7.12. Okno nastavení filtrovacího pravidla

Okno nastavení filtrovacího pravidla

Filtrování pošty v klientovi MS Outlook

Nastavení filtrovacích pravidel společných pro všechny účty najdete v nabídce Nástroje/Pravidla a oznámení. Po kliknutí na tlačítko Nové pravidlo... se otevře průvodce vytvořením pravidla. Na příkladu jednoduchého pravidla na filtrování nevyžádané pošty si popíšeme, jak se s tímto průvodcem pracuje.

  • Nejprve si vytvořte novou poštovní složku nazvanou například spam.

  • Spusťte průvodce a v prvním kroku zvolte Vytvořit zcela nové pravidlo a dále Kontrolovat zprávy po jejich příchodu.

  • V dalším kroku zvolte kritérium, podle kterého se bude kontrolovat. V našem případě to bude pokud bude obsahovat určitá slova v záhlaví zprávy. Pak je potřeba vyplnit hledaný podřetězec kliknutím na odkaz určitá slova v rámečku dole. Ačkoliv nelze specifikovat zvlášť hlavičku a zvlášť její obsah, v našem bude hledaným řetězcem X-Spam-Status: Yes.

  • Dále zvolíte akci, která se má se zprávou provést. V našem případě to bude přesunout do složky zadané uživatelem. Opět je potřeba dovyplnit jméno složky, po kliknutí na odkaz zadané uživatelem složku buď zvolíte nebo ji můžete i vytvořit.

  • V dalším kroku můžete podobným způsobem nastavit výjimky pro pravidlo. V našem příkladě filtrování spamu nejsou výjimky zapotřebí, ale můžete mezi ně typově zahrnout zprávy, které byly nesprávně označeny jako spam.

  • Nakonec zadáte jméno pro vytvořené pravidlo a můžete jej aktivovat.

Obrázek 7.13. Seznam zřízených filtrovacích pravidel

Seznam zřízených filtrovacích pravidel

Poznámka

Outlook Express neumí kontrolovat obsahy specifických hlaviček e-mailů, takže v něm není možné účinně filtrovat nevyžádanou poštu.