Napsat zprávu

Tlačítkem Napsat, které je v pracovní liště nad seznamem e-mailových zpráv, otevřete novou záložku, ve které můžete napsat novou zprávu.

Obrázek 3.11. Napsat zprávu

Napsat zprávu

Hlavička zprávy

V hlavičce nové zprávy můžete vyplnit tato pole:

  • Identita – přednastavené údaje o Vaší osobě, které se vztahují k odchozí poště. Více se o identitách dozvíte v kapitole Nastavení, v podkapitole Identity. Po výběru identity se mimo jiné do textového pole vloží automatický pozdrav, případně automatický podpis (signatura), pokud jsou u dané identity nastaveny.

  • Komu – e-mailová adresa příjemce; pro snadnější práci lze využít výběr z knih kontaktů. Kliknutím na ikonu umístěné vedle vstupního pole se otevře nový panel, ve kterém jsou kontakty k dispozici.

  • Kopie – e-mailová adresa nebo adresy, na které bude tato zpráva zaslána jako kopie.

  • Skrytá kopie – e-mailová adresa nebo adresy, na které bude tato zpráva zaslána jako kopie s tím, že ostatní příjemci zprávy neuvidí, že kopie byla doručena i na tyto adresy.

  • Odpovědět komu – pokud chcete, aby zpáteční odpověď na Vaši zprávu byla doručena na jinou adresu, vyplňte tuto adresu do tohoto pole. Např. pokud Jan Vávra (jan.vavra@priklad.cz) píše zprávu Janě Novákové a chtěl by, aby její odpověď byla doručena celé skupině s adresou obchod@priklad.cz, vyplní tuto adresu skupiny do pole Odpovědět komu.

  • Předmět – nadpis zprávy. S ohledem na pohodlí příjemce nebo kvůli snažšímu třídění zpráv by každá e-mailová zpráva měla obsahovat stručný a výstižný předmět.

Další volby

Rozbalovací menu Volby v nástrojové liště záložky pro napsání nové zprávy nabízí dodatečné parametry pro zprávu:

  • Priorita – neurčíte-li jinak, priorita zprávy bude nastavena běžná a nebude nijak speciálně označena. Zprávy s prioritou nízká se označují ikonou v seznamu e-mailů. Podobně zprávy s prioritou vysoká se označují ikonou . Ne každá aplikace pro práci s poštou podporuje příznak priority zpráv.

  • Formát zprávy – zde můžete nastavit, v jakém formátu bude zpráva odeslána. Hodnota HTML je výchozí a poskytuje pokročilé formátování prostřednictvím editoru textu. Hodnota Prostý text tento editor vypne, takže se zpráva pošle v čistě textové podobě.

  • Žádat doručenku – doručenka je potvrzení, že příjemce přečetl takto označenou zprávu. Je ovšem důležité si uvědomit, že doručené potvrzení o přečtení neznamená, že příjemce zprávu opravdu četl nebo jí porozuměl. Jeho nedoručení naopak nemusí znamenat, že příjemce zprávu nečetl, poněvadž doručenku nemusí odeslat, může mít přímo nastaveno ignorování doručenek nebo jeho poštovní aplikace nemusí doručenky podporovat. Doručenka je označena ikonou .

Tlačítkem Poslat e-mail odešlete, tlačítkem Uložit koncept přesunete zprávu do složky Koncepty pro pozdější úpravy.

Tlačítkem Připojit můžete přidat ke zprávě soubor. Jejich velikost je omezena pouze technickými parametry – v případě problémů kontaktujte administrátora.