Slovníček

antispam

Samostatný podsystém běžící na serveru, který analyzuje obsah příchozích e-mailových zpráv a automaticky v nich rozpoznává nevyžádanou poštu (spam). Náš antispam umí také zpracovávat již rozpoznaný spam, pokud se pomocí filtrovacích pravidel shromažďuje do speciální složky, a na základě bayesovské databáze zvyšuje svou účinnost při odhalovaní budoucího spamu.

antivir

Samostatný podsystém běžící na serveru, který kontroluje příchozí i odchozí poštu nebo i data na souborovém serveru na přítomnost počítačových virů. Náš antivir také mimochodem automaticky aktualizuje databázi virů a umožňuje spolupráci více antivirových programů současně.

archiv hlášení

Archiv hlášení je rozhraní pro prohlížení a stahování záznamů, které při svém provozu pořizují jednotlivé systémy na serveru, např. poštovní server, jádro systému nebo WWW cache. Aktuální záznam každého systému lze přímo prohlížet a prohledávat, zbývající lze stahovat ve zkomprimované podobě. Více informací.

bayesovská databáze

Jedná se o databázi, do které se průběžně ukládá textový obsah příchozí e-mailové komunikace, který se podle hodnocení antispamu třídí na nevyžádaný obsah a na ten zbývající. Na základě výpočtu pravděpodobností pro každé slovo, že se vyskytuje ve spamu, je možné účinně filtrovat další příchozí poštu. Pokud se navíc databáze stále rozšiřuje, úroveň přesnosti rozpoznávání spamu se dále zvyšuje.

BDC

BDC (Backup Domain Controller) je typ souborového serveru nazývaný též jako záložní ovladač domény. Obsahuje záložní kopie databáze uživatelských účtů z nadřazeného PDC, ke kterým má pouze právo čtení. Synchronizace databáze se provádí pravidelně, což mimo jiné znamená, že i BDC může ověřovat přihlašovací informace uživatelů.

buffer

Buffer je dočasná vyrovnávací paměť určená zejména na skládání nebo rozkládání dat při komunikaci operační paměti s vnějšími zařízeními, která z principu nemohou vždy reagovat dostatečně rychle nebo okamžitě – například tiskárny.

cache

Cache je druh vyrovnávací paměti uchovávající data, u kterých se očekává, že je různá zařízení nebo programy budou potřeba načítat často a opakovaně. Jde o různá předgenerovaná data nebo mezivýsledky a tím, že jsou uložena v cache, se k nim výrazně urychlí přístup.

cestovní profil

Jedná se o uživatelské nastavení prostředí na pracovní stanici v doméně, jako je rozmístění ikon na ploše, tapeta, nastavení barev a rozložení kláves, dočasné soubory a podobně. Při správné konfiguraci domény se toto nastavení centrálně ukládá a při přihlášení opět nahrává, takže z pohledu uživatele je jedno, ke které stanici v doméně se přihlásí – jeho pracovní prostředí bude vypadat vždy stejně.

CSV

Zkratka za Comma Separated Values označuje formát souboru obsahující údaje z databáze jako hodnoty oddělené čárkou (nebo středníkem, zejména u aplikací Microsoftu). Jedná se o výměnný formát mezi různými vzájemně nekompatibilními aplikacemi. WebIS umí exportovat do CSV kontakty, události i úkoly.

DNS

DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován serverem a protokolem stejného jména. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. Později ale přibral další funkce (např. pro elektronickou poštu či IP telefonii) a slouží dnes de facto jako distribuovaná databáze síťových informací.

doména

V kontextu organizace podnikové počítačové sítě a systému Windows se tímto názvem označuje soubor počítačů, služeb a prostředků určených správcem sítě, které sdílejí společnou databázi adresářů. Doména má jedinečný název a poskytuje přístup k uživatelským a skupinovým účtům. Každá doména má vlastní nastavení přístupových práv. Tento pojem je v našem řešení důležitý při konfiguraci souborového serveru.

doménový koš

Doménový koš je jedna nebo více poštovních schránek, do kterých se ukládají e-mailové zprávy, které jsou adresovány do domény, ale cílový účet v ní neexistuje. Jako doménový koš můžete použít libovolný existující účet v doméně.

dynamická akce

Dynamické akce na lokální síti jsou implementací politiky přiměřeného využívání provozu sítě (Fair Use Policy, FUP). V zásadě se jedná o přenastavování hodnot kontroly síťového toku v závislosti na čase, tedy aktuální změny nastavení sítě. Více informací.

filtrovací pravidlo

Filtrovací pravidlo je strukturovaný předpis, jak zpracovat příchozí e-mailovou zprávu, ještě než se uloží do schránky. Uživatel může specifikovat složku pro uložení, automatické odmítnutí, přeposlání nebo smazání na základě jednoho nebo více testů. Podrobnosti k tomu tématu najdete v příslušné kapitole.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) je protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP. Je určen pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet rozdílné operační systémy.

FUP

FUP (Fair Use Policy) je označení pro soubor pravidel, která nastavují parametry pro přiměřené využívání sítě. To se v zásadě týká omezení rychlostí přenosu v určitých časových intervalech. Tato pravidla lze prakticky uvést v platnost pomocí dynamických akcí.

hlavička

Hlavička e-mailové zprávy je součást jejího záhlaví, které předchází samotnému textu zprávy. Může obsahovat různé informace o zprávě samotné, o odesílateli, příjemcích nebo o cestě, po které zpráva putovala po síti. Ve WebISu lze s hlavičkami zpráv pracovat při nastavování poštovních identit nebo filtrovacích pravidel. Podrobnější informace o tomto tématu najdete v této publikaci.

identita

Identita je soubor přednastavených údajů, které se týkají odesílání pošty. Uživatel si může přednastavit různé hlavičky e-mailové zprávy, složku pro ukládání zpráv odeslaných pod danou identitou a automatický podpis.

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) je jeden z nejrozšířenějších protokolů pro přijímání a práci s elektronickou poštou. Všechna data ukládá, spravuje a poskytuje klientům ze serveru. Více informací.

IP adresa

IP adresa je jednoznačná identifikace konkrétního zařízení (typicky počítače) v prostředí Internetu. Veškerá data (ve formě datagramů), která jsou z nebo na dané zařízení přes počítačovou síť posílána, obsahují IP adresu odesílatele i příjemce.

kontejner

Označení pro objekt, v němž jsou další objekty se skutečnými údaji. Poštovní složky, knihy kontaktů, kalendáře nebo knihy úkolů jsou tedy kontejnery.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je protokol určený pro správu a udržování hierarchických distribuovaných databází, ke kterým se přistupuje skrze počítačovou síť. Samotné uložení dat má obvykle podobu stromu, kde každý uzel obsahuje sadu pojmenovaných atributů a hodnot. Při pojmenovávání nejvyšších pater této adresářové hierarchie se často používá systém DNS. Hlouběji ve stromu se potom objevují záznamy reprezentující uživatele, skupiny, dokumenty, tiskárny a podobně. LDAP se používá na správu účtů ve WebISu a je potřeba jej konfigurovat při zpřístupňování kontaktů do externího poštovního klienta, jakým je například Mozilla Thunderbird.

obyčejný objekt

Označení pro záznam v databázi se skutečnými údaji. E-mailová zpráva, kontakt, událost, úkol nebo šablona jsou tedy obyčejné objekty.

PDC

PDC (Primary Domain Controller) je typ souborového serveru nazývaný též jako primární ovladač domény. Je to hlavní počítač, který řídí doménu v systému Windows. Obsahuje databázi všech uživatelských účtů a členů domény, ke které má právo čtení i zápisu. Ověřuje přihlášení uživatelů na pracovní stanice a nastavuje oprávnění pro sdílené složky.

PGP

PGP (Pretty Good Privacy) je počítačový program, který umožňuje šifrování dat a elektronický podpis. Je založen na asymetrické kryptografii a nejčastěji se používá při práci s elektronickou poštou. Do poštovních klientů se většinou instaluje jako zásuvný modul nebo rozšíření.

POP3

POP3 (Post Office Protocol version 3) je zastaralý, ale stále rozšířený protokol pro přijímání a práci s elektronickou poštou. Jeho princip spočívá v tom, že poštovní klient se připojí na poštovní server, stáhne z něj všechny nové zprávy, smaže je ze serveru a co nejdříve se odpojí. Více informací.

proxy cache

Počítač nebo program, na který se webové prohlížeče obracejí podobným způsobem, jako se obracejí na servery v Internetu. Všechny dotazy, které by za normálních okolností šly přímo do Internetu a třeba přes půl světa, jsou směrovány na proxy cache, která je obvykle přímo ve vaší síti. Pokud proxy cache již požadovanou stránku někdy viděla, nepokládá vůbec dotaz na příslušný HTTP server, ale rovnou vrátí prohlížeči stránku nebo obrázek ze své paměti.

přezdívka

Varianta jména pro uživatelský nebo skupinový účet. Toto jméno lze používat při doručování pošty a pro přihlašování do WebISu a Administrace. Přezdívka má vždy stejnou doménu jako původní jméno účtu.

přihlašovací skript

Přihlašovací skript je krátký program, který se spouští po přihlašení uživatele do domény. Jeho nejběžnější využití spočívá v připojení domovské složky uživatele a vybraných sdílených složek na serveru. Lze je ale využívat k celé řadě úkonů jako jsou například spouštění monitorovacích programů, instalace síťových periferií (např. tiskáren), synchronizace času klienta a serveru nebo zobrazování důležitých oznámení správců systému. Více informací.

přístupová práva

Přístupová práva jsou vlastností kontejneru nebo obyčejného objektu a určují, jak je tento objekt viditelný a přístupný jednotlivým uživatelům, respektive skupinám.

QoS

QoS (Quality of Service) je soubor pravidel a opatření, která zabezpečují takový provoz sítě, jak je nastaven ve smluvních podmínkách klienta. V zásadě se jedná o rozdělení celkové šířky pásma síťové linky mezi všechny, kteří ji využívají, a redistribuci volné šířky pásma v případě, že nějaká přebývá. Ústředními jsou při implementaci těchto pravidel pojmy zaručený tok a maximální tok, které určují krajní hodnoty rychlostí pro každého klienta. Více informací.

síťové rozhraní

Síťové rozhraní označuje vstupní body do vašeho serveru. Počet rozhraní odpovídá počtu síťových karet, které jsou v serveru nainstalovány. Obvykle má server dvě síťová rozhraní, jedno směřující do Internetu a druhé směřující do lokální sítě. Server ovšem může spravovat více lokálních sítí, od čehož se potom odvíjí i počet rozhraní. Více informací.

implicitní přihlašovací doména

Implicitní přihlašovací doména je přednastavená část přihlašovací adresy, která se zobrazuje za vstupním polem pro uživatelské jméno. Umožňuje přihlášení pouze pod lokální částí přihlašovacího jména. Nastavuje ji správce v administrační části WebISu.

šablona

Šablona je sada přednastavených údajů, které se automaticky vkládají do nového objektu při jeho vytvoření. WebIS podporuje šablony pro kontakty, události a úkoly a umožňuje v nich práci s proměnnými.

URL

URL (Uniform Resource Locator) je řetězec znaků s definovanou strukturou a slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.

úroveň oprávnění

Číslo úrovně oprávnění představuje autoritu uživatele nebo skupiny a týká se viditelnosti nastavení přístupových práv objektu. Čím je číslo úrovně nižší, tím je autorita vyšší. Uživatel s vyšší úrovní nevidí nastavení práv uživatele s nižší úrovní a nemůže je tedy měnit, i když ve svém nastavení práv má povoleno vše.

VPN

VPN (Virtual Private Network) je prostředek pro propojení několika počítačů na různých místech Internetu do jediné virtuální počítačové sítě. I když počítače mohou být v naprosto fyzicky nezávislých sítích na různých místech světa, prostřednictvím virtuální privátní sítě mezi sebou mohou komunikovat, jako by byli na jediném síťovém segmentu. Prostřednictvím VPN lze zajistit například připojení firemních notebooků kdekoliv na Internetu do firemního intranetu.

WAPMail

WAPmail je wapová aplikace umožňující prohlížení e-mailů pomocí mobilního telefonu. Aplikace je zaměřena především na jednoduchou a rychlou obsluhu – prakticky se jedná o prohlížeč poštovní schránky.

WINS

WINS (Windows Internet Naming Service) je služba, která funguje jako server pro překlad jmen počítačů v síťovém prostředí NetBIOS systému Windows.