Slovníček

antispam

Samostatný podsystém běžící na serveru, který analyzuje obsah příchozích e-mailových zpráv a automaticky v nich rozpoznává nevyžádanou poštu (spam). Náš antispam umí také zpracovávat již rozpoznaný spam, pokud se pomocí filtrovacích pravidel shromažďuje do speciální složky, a na základě bayesovské databáze zvyšuje svou účinnost při odhalovaní budoucího spamu.

antivir

Samostatný podsystém běžící na serveru, který kontroluje příchozí i odchozí poštu nebo i data na souborovém serveru na přítomnost počítačových virů. Náš antivir také automaticky aktualizuje databázi virů a umožňuje spolupráci více antivirových programů současně.

bayesovská databáze

Jedná se o databázi, do které se průběžně ukládá textový obsah příchozí e-mailové komunikace, který se podle hodnocení antispamu třídí na nevyžádaný obsah a na ten zbývající. Na základě výpočtu pravděpodobností pro každé slovo, že se vyskytuje ve spamu, je možné účinně filtrovat další příchozí poštu. Pokud se navíc databáze stále rozšiřuje, úroveň přesnosti rozpoznávání spamu se dále zvyšuje.

CSV

Zkratka za Comma Separated Values označuje formát souboru obsahující údaje z databáze jako hodnoty oddělené čárkou (nebo středníkem, zejména u aplikací Microsoftu). Jedná se o výměnný formát mezi různými vzájemně nekompatibilními aplikacemi.

doména

V kontextu organizace podnikové počítačové sítě a systému Windows se tímto názvem označuje soubor počítačů, služeb a prostředků určených správcem sítě, které sdílejí společnou databázi adresářů. Doména má jedinečný název a poskytuje přístup k uživatelským a skupinovým účtům. Každá doména má vlastní nastavení přístupových práv. Tento pojem je v našem řešení důležitý při konfiguraci souborového serveru.

doménový koš

Doménový koš je jedna nebo více poštovních schránek, do kterých se ukládají e-mailové zprávy, které jsou adresovány do domény, ale cílový účet v ní neexistuje. Jako doménový koš můžete použít libovolný existující účet v doméně.

filtrovací pravidlo

Filtrovací pravidlo je strukturovaný předpis, jak zpracovat příchozí e-mailovou zprávu, ještě než se uloží do schránky. Uživatel může specifikovat složku pro uložení, automatické odmítnutí, přeposlání nebo smazání na základě jednoho nebo více testů. Podrobnosti k tomu tématu najdete v příslušné kapitole.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) je protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP. Je určen pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet rozdílné operační systémy.

hlavička

Hlavička e-mailové zprávy je součást jejího záhlaví, které předchází samotnému textu zprávy. Může obsahovat různé informace o zprávě samotné, o odesílateli, příjemcích nebo o cestě, po které zpráva putovala po síti. V InChange lze s hlavičkami zpráv pracovat při nastavování poštovních identit nebo filtrovacích pravidel. Podrobnější informace o tomto tématu najdete v této publikaci.

horní informační lišta

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Je na horní straně obrazovky a obsahuje informace o datumu, času, o nové poště a nových žádostech. Podrobnější popis najdete v kapitole o navigaci ve WebISu a v kapitole o nastavení prostředí.

horní nabídková lišta

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Obsahuje ikony hlavních sekcí WebISu, např. Pošta, Kontakty, Kalendáře atd. Počet zobrazených ikon v nabídce se může lišit v závislosti na druhu serverového produktu, který máte na svém pracovišti nainstalován. Podrobnější popis navigace systému WebIS najdete v příslušné kapitole.

identita

Identita je soubor přednastavených údajů, které se týkají odesílání pošty. Uživatel si může přednastavit různé hlavičky e-mailové zprávy, složku pro ukládání zpráv odeslaných pod danou identitou a automatický podpis.

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) je jeden z nejrozšířenějších protokolů pro přijímání a práci s elektronickou poštou. Všechna data ukládá, spravuje a poskytuje klientům ze serveru. Více informací.

kontejner

Označení pro objekt, v němž jsou další objekty se skutečnými údaji. Poštovní složky, knihy kontaktů, kalendáře nebo knihy úkolů jsou tedy kontejnery.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je protokol určený pro správu a udržování hierarchických distribuovaných databází, ke kterým se přistupuje skrze počítačovou síť. Samotné uložení dat má obvykle podobu stromu, kde každý uzel obsahuje sadu pojmenovaných atributů a hodnot. Při pojmenovávání nejvyšších pater této adresářové hierarchie se často používá systém DNS. Hlouběji ve stromu se potom objevují záznamy reprezentující uživatele, skupiny, dokumenty, tiskárny a podobně. LDAP se používá na správu účtů v InChange a je potřeba jej konfigurovat při zpřístupňování kontaktů do externího poštovního klienta, jakým je například Mozilla Thunderbird.

obyčejný objekt

Označení pro záznam v databázi se skutečnými údaji. E-mailová zpráva, kontakt, událost, úkol nebo šablona jsou tedy obyčejné objekty.

PGP

PGP (Pretty Good Privacy) je počítačový program, který umožňuje šifrování dat a elektronický podpis. Je založen na asymetrické kryptografii a nejčastěji se používá při práci s elektronickou poštou. Do poštovních klientů se většinou instaluje jako zásuvný modul nebo rozšíření.

POP3

POP3 (Post Office Protocol version 3) je zastaralý, ale stále rozšířený protokol pro přijímání a práci s elektronickou poštou. Jeho princip spočívá v tom, že poštovní klient se připojí na poštovní server, stáhne z něj všechny nové zprávy, smaže je ze serveru a co nejdříve se odpojí. Více informací.

pracovní panel

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Je umíštěn pod horní nabídkovou lištou a obsahuje výběrové menu pro práci s objekty, nejpoužívanější tlačítka funkcí a vstupní pole pro filtrování objektů. Podrobnější popis navigace systému WebIS najdete v příslušné kapitole.

pracovní plocha

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Jde o zbývající část obrazovky po zanedbání horní informační lišty a horní nabídkové lišty. Podrobnější popis navigace systému WebIS najdete v příslušné kapitole.

přístupová práva

Přístupová práva jsou vlastností kontejneru nebo obyčejného objektu a určují, jak je tento objekt viditelný a přístupný jednotlivým uživatelům, respektive skupinám.

přezdívka

Varianta jména pro uživatelský nebo skupinový účet. Toto jméno lze používat při doručování pošty a pro přihlašování do InChange. Přezdívka má vždy stejnou doménu jako původní jméno účtu.

příznak zprávy

Příznak zprávy označuje nějakou její vlastnost. Některé může nastavovat sám uživatel (např. příznaky důležitá nebo vyřízená), jiné nastavuje poštovní server (např. příznaky přeposlaná nebo zodpovězená). Kompletnímu popisu je věnována samostatná kapitola.

sekce Webisu

Jeden z aplikačních oddílů systému, který je zastoupen v horní nabídkové liště.

seznam objektů

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Je součástí pracovní plochy a obsahuje skutečná data. Podrobnější popis navigace systému WebIS najdete v příslušné kapitole.

signatura

Signatura je jiný název pro automatický podpis, který se přidává k odeslaným e-mailovým zprávám.

Výchozí přihlašovací doména

Výchozí přihlašovací doména je přednastavená část přihlašovací adresy, která se zobrazuje za vstupním polem pro uživatelské jméno. Umožňuje přihlášení pouze pod lokální částí přihlašovacího jména. Nastavuje ji správce v administrační části InChange.

strom

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Nachází se v levé části obrazovky a obsahuje výpis uživatelských sekcí, v nichž jsou uloženy kontejnery, které lze zabalovat nebo rozbalovat. Podrobnější popis navigace systému WebIS najdete v příslušné kapitole.

URL

URL (Uniform Resource Locator) je řetězec znaků s definovanou strukturou a slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.

uživatelská sekce

Uživatelská sekce je kontejner, do kterého lze ukládat jiné kontejnery. Prakticky to znamená, že můžete své knihy, kalendáře apod. uspořádat do stromu libovolně podle svých potřeb. Uživatelským sekcím je v manuálu věnována samostatná kapitola.