Knihy jízd a cestovní příkazy

Aplikace "Kniha jízd" je určena ke shromažďování a udržování informací o využití služebních vozidel a využití soukromých vozidel zaměstnanců pro služební účely.

Obrazovka modulu Kniha jízd je integrována do uživatelského rozhraní InChange a sestává ze tří částí:

  • V levé horní části je seznam automobilů, k nimž se váže povinnost přihlášeného uživatele vést či schvalovat výkazy o jízdách.
  • V levé dolní části, která je viditelná pouze pro schvalovatele (tedy nikoli pro běžného uživatele vozidla), je umístěno pole pro správu žádostí o schválení výkazů.
  • V pravé části se pak nachází seznam jízd tak, jak byly příslušným uživatelem vloženy, a nad nimi několik tlačítek, která umožňují další práci se zadanými daty.

Vozidla se dělí na firemní, k nimž se vede kniha jízd, a na soukromá, k nimž postačí zjednodušená evidence pomocí cestovních příkazů. Podle toho, zda je vozidlo soukromé či firemní je zpřístupněna možnost vyplňovat knihu jízd, resp. cestovní příkaz. Konkrétní jízdy lze pro kontrolu rovnou zobrazovat na mapě, která automaticky vypočte vzdálenost.

Uživatele, u nichž je v administraci uvedena povinnost výkazy tohoto typu vyplňovat, lze snadno notifikovat e-mailem, automaticky vygenerovaným úkolem či automaticky vygenerovanou kalendářovou položkou tak, aby úkol splnili do požadovaného termínu. v případě nesplnění úkolu lze následnou (urgující) notifikaci zaslat v kopii nadřízenému.

Po vyplnění požadovaného výkazu jej uživatel předá na schválení nadřízenému, čímž se uzavře možnost ve výkazu cokoli měnit. Teprve pokud nadřízený výkaz zamítne, má uživatel možnost provést v něm změny.

Aplikace Kniha jízd nabízí v podstatě to, co mnoho jiných jednoduchých programů. Její zásadní výhodou je implementace do prostředí groupware, která umožňuje synergické provázání s jinými aplikacemi a zajištění dostatečně precizního workflow.

(c) RYANT, s.r.o., info@ryant.cz